Vrijwillige Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra’s en op vrijwillige basis.
Vanuit haar visie biedt de VSZ haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling aan dan ‘het basispakket’ dat door de overheid wordt voorgeschreven. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, wanneer ze de school verlaten weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. De kunst- en ambachtsvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen. 
De overheid vergoedt de personele en materiële kosten op basis van het leerlingenaantal. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde reguliere school. Deze financiering dekt niet de extra kosten die wij maken met ons vrijeschoolonderwijs. Met de ouderbijdrage maken ouders ons onderwijs mede mogelijk.

 

Besteding van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt besteed aan de personele inzet t.b.v. de lessen houtbewerken en handwerken en aan de materialen die voor deze lessen nodig zijn. Daarnaast vieren we de jaarfeesten, maken we seizoenstafels en werken we met duurzame, natuurlijke lesmaterialen zoals bijenwas, stockmarkrijtjes en -verf, therapeutenpapier en periodeschriften en biologische producten.
Voor schooljaar 2022-2023 heeft de MR ingestemd met het basisbedrag van 295 euro per kind voor de vrijwillige ouderbijdrage. Indien de financiële draagkracht dat toelaat, vragen wij ouders om naar eigen inzicht meer bij te dragen. Solidair aan hen met minder draagkracht, zodat alle kinderen op onze school kunnen blijven genieten van mooi en rijk vrijeschoolonderwijs.
Mocht de financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan vragen we om bij te dragen naar wat mogelijk is. Elke bijdrage is fijn. Uiteraard is het mogelijk om gespreid te betalen. 
Als ouders echt geen bijdrage kunnen betalen, is er voor de leerling geen belemmering om deel te nemen aan alles dat door de ouderbijdrage mogelijk wordt gemaakt. Ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven doet mee, ongeacht de hoogte van de bijdrage.