MR

In de Wet medezeggenschap op scholen, die sinds 1 januari 2007 bestaat, is onder meer vastgelegd dat alle scholen een Medezeggenschapsraad (MR) moeten hebben. Volgens de regels moet een MR op school bestaan uit minstens vier leden, twee personeelsleden en twee ouders. Zij worden door verkiezingen in hun eigen geleding gekozen.
Gedurende het schooljaar legt het bestuur verschillende beleidsstukken ter bespreking voor aan de MR. Afhankelijk van de regelgeving heeft de MR op deze stukken instemmings- dan wel adviesrecht. Belangrijke beleidsonderwerpen zijn bijvoorbeeld de begroting, de jaarrekening, het schoolplan, de vrijwillige ouderbijdrage en onderwijskundige ontwikkelingen.

In schooljaar 2022-2023 is de MR als volgt samengesteld: 

  • Anna Janse-Mos (personeel)
  • Suzzy Salhuteru (personeel)
  • Edwin van Rijswijk (ouder)
  • Martine Verheij (ouder)

De MR is te bereiken via mr@vsz.nl