Klassen 1 t/m 6

Op de basisschool leg je een belangrijke basis. Zo spreken wij op school de eigen wil van de kinderen aan en laten we ze op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. Zo kunnen ze optimaal groeien met hun verstand én hun gevoel. Niet alleen de breedte, maar ook de diepte van het leven willen we aan de kinderen meegeven.

Binnen het vrijeschoolonderwijs is de ontwikkeling van het kind de leidraad. Kinderen doorlopen verschillende fases in hun jonge leven. Daar worden het onderwijs en de lesstof op afgestemd en daarmee is de lesstof ook ‘leef’stof.

Periodeonderwijs

Elke schooldag begint, na het ritueel van begroeten en de ochtendspreuk met periodeonderwijs. Wat is periodeonderwijs? Wij denken dat leren makkelijk gaat als je door de leerstof innerlijk geraakt wordt. Daarom brengt de leerkracht de leerstof heel persoonlijk en integreert het met vertelstof, tekenen, schilderen, beweging of toneel. Woord en beeld werken in op het verstand en het gevoel. Het verbinden van de lesstof met beweging werkt stimulerend op de wilskracht. Als er bijvoorbeeld in klas 4 (groep 6) breuken worden geleerd wordt er taart meegenomen om samen te ontdekken hoe je deze het beste kunt verdelen.

Doordat één vak als taal, rekenen, aardrijkskunde of plantkunde dagelijks terug te laten komen gedurende een periode van vier á vijf weken krijgt dit vak een goede samenhang bij de leerlingen. De kinderen beschrijven, tekenen of schilderen de periodestof zelf in een apart periodeschrift, dat na verloop van tijd eigenlijk een zelfgemaakt leerboek wordt van de kinderen.

De periodes worden afgewisseld. Zo krijgen ze na de rekenperiode een taalperiode en mag het rekenen tijdelijk ‘vergeten’ worden. Als de draad dan later weer wordt opgepakt blijkt er veel te zijn gebeurd: de stof is niet vergeten, maar bezonken en meer eigen gemaakt. In de oefenuren is er volop ruimte om de vaardigheden te blijven oefenen en automatiseren.

Vertelstof

In iedere klas vertelt de leerkracht een aantal keer per week een verhaal. Deze vertelstof vormt een rode draad gedurende de hele schooltijd.

Ieder leerjaar heeft zijn eigen vertelstof die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Het is een belangrijk instrument waaraan de kinderen zichzelf kunnen spiegelen en het is handvat voor rekenen, taal en de vaklessen die gegeven worden.

Meer weten? Hier vind je een goede site met vertelstof  met leerjaar.