Ondersteuning en begeleiding

Het is belangrijk dat ieder kind zo passend mogelijk onderwijs krijgt. Om dat te realiseren volgen wij de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel, kunstzinnig, cognitief en motorisch gebied. 

Elk kind is anders en leert op zijn of haar eigen manier. De een werkt snel, de ander droomt weg en weer een ander heeft wat meer hulp en aanwijzingen nodig. Daarom bieden we soms extra ondersteuning, zoveel mogelijk binnen de klas. Indien nodig wordt er voor een kind een persoonlijk handelingsplan opgesteld, gericht op het ontwikkelingsniveau, de leermogelijkheden en het temperament van het kind. Zo'n plan wordt altijd met de ouders besproken. 

Om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de kinderen, gebruiken we ParnasSys. Dit is een digitaal administratiesysteem, waarin toetsgegevens, verslagen van oudergesprekken, gemaakte afspraken en eventueel handelingsplannen worden opgenomen. Ouders kunnen dit te allen tijde inzien, het dossier is opvraagbaar bij de directeur.

De intern begeleider, ook wel IB-er genoemd, is de spil binnen passend onderwijs en (extra) ondersteuning. Zij bezoekt de klassen, voert gesprekken met leerkrachten, helpt met het opstellen van plannen voor bepaalde kinderen en vraagt arrangementen aan bij het samenwerkingsverband. Zij ondersteunt de leerkrachten en neemt initiatieven om planmatig en deskundig met leer- en ontwikkelingsproblemen om te gaan. Voor ouders is zij, naast de leerkracht, het aanspreekpunt bij zorgen over de ontwikkeling van hun kind. De IB-er is, samen met de directeur, verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg op het gebied van toetsresultaten en het pedagogisch-didactisch handelen in de school.

In het schoolondersteuningsprofiel en in de Schoolgids is na te lezen op welke manier wij op school de (extra) ondersteuning hebben geregeld.