Ouderbijdrage

De overheid verstrekt de school een subsidie waar primair onderwijs voor geboden moet worden. Hier zijn strikte regels voor. Deze basisvoorziening is voor alle scholen gelijk. Als een school meer wil bieden, zullen de extra kosten die dit met zich meebrengt zelf gedragen moeten worden. De manier waarop wij het onderwijs aan willen bieden omvat meer dan de overheid als norm vergoedt. Om deze kosten te kunnen dragen zijn extra inkomsten noodzakelijk. Als school doen we daarom ieder jaar een dringend beroep op de ouders/verzorgers voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig maar wordt zeer gewaardeerd.

Wat wordt er met die ouderbijdrage gedaan?

Wij maken extra kosten voor vakken als tuinbouw, handwerken en houtbewerking. De materialen die we gebruiken zijn allemaal natuurlijk. Denk hierbij aan bijenwas, krijtjes, stockmaverf, haren penselen (ipv synthetisch), houten meubilair, echte wol en katoen, transparantpapier, etc. Dat is duurder dan ‘regulier’ materiaal maar wij vinden het belangrijk dat kinderen werken met natuurlijke materialen.

Specifieke vrijeschoolse nascholing zoals de zomercurus waarin leerkrachten zich een week lang voorbereiden op het nieuwe leerjaar en de stof die daarbij hoort worden ook uit de extra ouderbijdrage bekostigd.

Vrijeschoolonderwijs vraagt kinderen zich open te stellen. Naar andere leerlingen, naar leerkrachten en naar zichzelf. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het klassikaal gegeven vak euritmie.

In deze bewegingsvorm komen klank, ritme en woord samen. Euritmie verbindt, stimuleert de sociale samenhang , maar zorgt er bovenal voor dat kinderen zich open stellen voor de eigenheid in relatie tot de ander en de omgeving. Op basis van deze ervaringen ondersteunt dit vak alle andere vakken en vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van het vrijeschoolonderwijs wat niet betaald wordt uit de overheidsgelden.

Het zijn extra kosten die we maken om de kwaliteit en identiteit van het vrije school onderwijs te behouden.


Schriftelijke overeenkomst

Als school mogen we een financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen die niet door de overheid worden gesubsidieerd. De toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door deze ouderbijdrage. De ouderbijdrage is daardoor volledig vrijwillig. Wel willen we uitgaan van het draagkrachtprincipe: de sterkste schouders dragen de zwaarste last. In de schoolgids kunt u de hoogte van de ouderbijdrage bepalen aan de hand van de adviestabel. De ouderbijdrage zal altijd middels een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten.