Leerlingenzorg

zorg in de school

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zo passend mogelijk onderwijs krijgt. Om dat te realiseren volgen wij de kinderen nauwkeurig in hun ontwikkeling op sociaal emotioneel, kunstzinnig, cognitief en motorisch gebied.

Elk kind is anders en leert op zijn/haar eigen manier. De een is snel, de ander dromerig, en weer een ander heeft wat meer hulp en aanwijzigingen nodig. Daarom bieden we waar nodig specifieke hulp, zoveel mogelijk binnen de klas.
Er wordt, indien nodig, een persoonlijk handelingsplan opgesteld, gericht op het ontwikkelingsniveau, de leermogelijkheden en het temperament van het kind. Zo'n plan wordt altijd met de ouders besproken. 

Van alle kinderen leggen wij een leerlingdossier aan. Ouders kunnen dit te allen tijde inzien. Het dossier is opvraagbaar bij de schoolleider. In dit dossier houden we o.a.de resultaten van de halfjaarlijkse CITO toetsen bij.

Intern begeleider

De intern begeleider, ook wel IB-er genoemd, is de spin in het web van de leerlingenzorg. Zij bezoekt de klassen, voert zorggesprekken met leerkrachten, helpt met het opstellen van plannen voor bepaalde kinderen, vraagt arrangementen aan bij het samenwerkingsverband. Zij ondersteunt de leerkrachten en neemt initiatieven om planmatig en deskundig met leer- en ontwikkelingsproblemen om te gaan. Voor ouders is zij, naast de leerkracht, het aanspreekpunt bij zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Ook stuurt de IB-er, samen met de schoolleider op de toetsgegevens.

Remedial teaching

De remedial teacher, of RT-er, is een voorziening binnen de school die erop gericht is kinderen extra te begeleiden bij leerproblemen. De Rt-er werkt niet zelf met de kinderen maar zet de lijnen uit en stuurt de onderwijsassistent aan die met de kinderen aan het werk gaat. de RT-er ondersteunt de leerkrachten bij het zoeken naar materialen, het uitzetten van leerlijnen en het differentiëren in de klassen. Soms krijgt een kind tijdens schooltijd RT van een buitenschoolse RT-er. Dit kan alleen tijdens schooltijd plaats vinden wanneer dat het uitdrukkelijk advies van de school is.

De kinder- & klassen- besprekingen

Regelmatig bespreken de leerkrachten hun klas en individuele leerlingen in de pedagogische vergadering van het team. Daarbij kijken we niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar de dynamiek van een klas, de sfeer, het sociale klimaat etc.