kwaliteit van onderwijs

Kwaliteit

De vrijeschool wil dat elk kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.
Onderwijs gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.

Vrijeschoolonderwijs daagt leraren en leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Uitdaging en inspiratie zijn daarbij kernbegrippen. Zo groeien kinderen uit tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Wij gaan voor een geïntegreerd aanbod van vakken, zowel op het reguliere als op het creatieve en sociale vlak, waardoor kinderen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen.
Zo draagt bijv. het breien bij aan het logisch nadenken en het concentreren in de eerste klas. Het reciteren van teksten draagt bij aan het duidelijk leren lezen, het uit je hoofd leren en voordragen in het openbaar. En zo helpt vormtekenen bij het netjes leren schrijven en het wiskundig denken. Op deze manier spreekt het vrijeschool onderwijs de verschillende kwaliteiten van een kind in zijn geheel aan.

Wij werken met een leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat de leerkracht van uw kind bijhoudt hoe uw kind presteert en hoe zij/hij dit doet t.o.v voorgaande jaren. Dit doet de leerkracht d.m.v. het bijhouden van de beheersing van de stof per periode en vakles, als ook via de werkhouding en verzorging van het werk in de klas.
Twee maal per jaar worden vanaf de klas 1 cito-voortgangstoetsen afgenomen, om de ontwikkeling van het niveau te meten