Zorg voor de leerlingen

De school vindt het belangrijk om iedere leerling zo passend mogelijk onderwijs te bieden. De leerlingen worden daarvoor nauwkeurig in hun ontwikkeling gevolgd op sociaal emotioneel, motorisch en  cognitief gebied.

Leerlingendossier

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen,wordt er van iedere leerling een dossier aangelegd waarin alle relevante gegevens genoteerd en bewaard worden.  De ouders kunnen het dossier van hun kind te allen tijde inzien. Het dossier is opvraagbaar bij de schoolleider.

Leerlingvolgsysteem en toetsen

Van alle kinderen wordt de ontwikkeling systematisch bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Hierin staan o.a. de uitslagen van de halfjaarlijkse CITO-toetsen. Aan het eind van groep 8 nemen wij de CITO-eindtoets af.

Intern begeleider (IB-er)

De intern begeleider op onze school is de coördinator van de leerlingenzorg. De IB-er bezoekt de klassen en voert zorggesprekken met elke leerkracht over de kinderen. Zonodig wordt er een handelingsplan opgesteld. Deze handelingsplannen kunnen betrekking hebben op de individuele leerling, op een groepje leerlingen of op een hele klas. Ook neemt de IB-er initiatieven om planmatig en deskundig met leer- en ontwikkelingsproblemen om te gaan.
Voor ouders is de IB-er het aanspreekpunt bij zorgen over de ontwikkeling van hun kind. De IB-er vertegenwoordigt de school in regionale en plaatselijke samenwerkingsverbanden.

Remedial Teacher (RT)

Remedial Teaching is een extra voorziening binnen de school, gericht op de begeleiding van individuele of kleine groepjes leerlingen. Deze begeleiding vindt altijd plaats onder schooltijd. Soms buiten de klas, maar ook vaak in de klas. Soms kan een leerling extra huiswerk opkrijgen in het kader van de RT. Het is fijn als de ouders hun kinderen daarbij actief steunen, zodat het huiswerk een positieve bijdrage kan leveren aan de RT.
Buitenschoolse remedial teaching kan tijdens schooltijd plaatsvinden op uitdrukkelijk advies van school en in overleg met de klassenleerkracht en IB-er.

Kinderbespreking/klassenbespreking

Regelmatig houdt het team kinderbesprekingen. Ouders geven hier vooraf altijd toestemming voor. Tijdens de kinderbespreking worden alle waarnemingen met betrekking tot één kind naast elkaar gelegd en zo ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van het kind. De kinderbespreking wordt altijd naar de ouders terug gekoppeld.
Op dezelfde wijze als in de kinderbespreking individuele leerlingen worden besproken, kunnen ook klassen in hun geheel worden besproken.

Binnenkort

 • 09 okt - Ouderavond
                klas 1 20.00u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 2 19.45u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 3 20.00u.
 • 12 okt - Schoolfotograaf
 • 12 okt - Ouderavond
                klas 6 20.00u.
 • 13 okt - Kwartaalpoets
 • 14 t/m 22 okt - Herfst-
                vakantie!
 • 23 okt - Alg. ouderavond
 • 26 okt - Bestuursverg. VSZ
 • 27 okt - Inspiratieweekend
 • 28 okt - inspiratieweekend
 • 30 okt - Inspiratieavond
                Vormtekenen
 • 11 nov - St. Maarten Bazaar